Poštovné od 5000 Kč ZDARMA - Dodání do 3-4 pracovních dnů - Výměna do 14 dnů od dodání

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

"Zboží" je jakékoliv zboží prodávané prostřednictvím internetové stránky www.felipe.cz. "Prodávající" firma Ing. Peter Greša, L. Podjavorinskej 34, 94901 Nitra, Slovensko, IČO: 31126961, IČ DPH: SK1020400282. "Spotřebitel" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Smlouva je vystavena v českém jazyce a bude uložena u prodávajícího, spotřebitelovi dostupná.

Zásady

Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi prodávajícím a spotřebitelem se vztahují všeobecné závazné platné předpisy České republiky, zejména příslušné ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákon č.223/2001 o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Cena zboží a cena dodání zboží

Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na www.felipe.cz. Do těchto cen se nezapočítává cena za dodání zboží na místo určené spotřebitelům. Cena za dodání zboží je hrazena spotřebitelům zvlášť dle platného ceníku. Více v sekci Doprava. Při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího spotřebitel uhradí pouze cenu za zboží.

Objednání zboží

Spotřebitel může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky www.felipe.cz.

Dodací lhůta

Expedice zboží je obvykle maximálně do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta závisí na zvoleném způsobu doručení. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající je povinen po zaplacení ceny za zboží a ceny za dodání zboží spotřebitelům dodat zboží v požadované kvalitě, ceně a množství. Dodání zboží je možné realizovat v rámci České republiky, a to prostřednictvím pošty, kurýra nebo smluvního přepravce prodávajícího, případně formou osobního odběru v místě podnikání prodávajícího. Před převzetím zboží je spotřebitel povinen potvrdit objednávku, zaplatit cenu za zboží a cenu za dodání zboží. Při převzetí zboží spotřebitel podpisem potvrdí jeho kompletnost, nepoškozený stav a převzetí v Dodacím listě/ Faktuře/ Přepravním listě.

Zrušení objednávky

Spotřebitel má možnost objednávku zrušit maximálně do 24 hodin po odeslání objednávky bez udání důvodu, nebo odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů (Odstoupení od smlouvy). Spotřebitel tak může udělat telefonicky na čísle +421907131009, nebo mailem na adrese info@felipe.cz. V případě, že spotřebitel zruší objednávku do 24 hodin a mezitím už zaplatil za objednané zboží, Prodávající mu uhradí zaplacenou částku bankovním převodem (příp. pošt. poukázkou) nazpět.

Pokud spotřebitel stornuje svou objednávku po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodávajícím nedohodne a už došlo k plnění, nebo vznikly náklady na straně prodávajícího, je spotřebitel povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické rozhovory se spotřebitelem, zabalení, či příprava expedice, úhrada poštovného distribuční společnosti apod.

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době dojde k porušení kupní smlouvy, protože spotřebitel je ze strany prodávajícího automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Veškerá argumentaci či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou považovány za účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován poplatek ve výši €18. Za tímto účelem bude vystavena faktura nebo zaslané platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dní a 0,5 % za každý i započatý den prodlení, ve kterém jsou zahrnuty náklady prodávajícího spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede platbu za zboží předem (nejpozději však do 7 dnů). V takovém případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o €3, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případně telefonické, či administrativní náklady. V případě nezaplacení objednávky, vzniklých nákladů, či storno poplatku v uvedeném termínu budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu, či vzniklé náklady uhradit, není schopnen se s prodávajícím jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám nic jiného, než uplatnit pokutu podle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuálně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

Vady zboží, záruční doba a reklamace

Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží pří převzetí spotřebitelem. Pokud jde o vadu, kterou je možno odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel také může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o vadu, kterou je nemožné odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná platit ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Reklamace si spotřebitel uplatňuje u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. V případě potřeby kontaktujte prodávajícího na telefonním čísle +421907131009.

Projeví-li se vada u výrobku v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161 NOZ odst. 2). V případě oprávněné reklamace spotřebiteli náleží i náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnení tohoto práva. Neuplatní-li však právu na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, soud právo zamítne, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas (ust. § 1924 NOZ).

Reklamace se nevztahuje na:

- mechanicky poškozené zboží (roztrhnutí, zlomení, poškrábaní, rozbití...)

- žmolkování (je to přirozená vlastnost materiálů z vlny, může být odstraněna praní nebo odžmolkovačem)

Odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10.

(2) Pokud prodávající splnil informační povinnosti podle § 10 dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dní ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnosti, nejpozději však do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

(3) Pokud prodávající nesplní informační povinnosti podle § 10 ani dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby

(4) Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinen

a) převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby,

b) vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo za služby nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

(5) Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem jsou:

a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy podle odstavců 1 až 3,

(6) Pokud prodávající poskytl spotřebiteli půjčku na koupi zboží nebo na poskytnutí služby nebo pokud takovou půjčku poskytla spotřebiteli třetí osoba na základě smlouvy s prodávajícím, odstoupením od smlouvy o prodeji se od začátku ruší i smlouva o poskytnutí půjčky. Právo na vydání bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.

Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom bezodkladně informovat spotřebitele a do 14 dní mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění.

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služeb.

Při náhradním plnění je prodávající povinen spotřebiteli dodat zboží nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně.

Podmínky odstoupení od smlouvy

Zboží nám po předchozím oznámení na tel. +421907131009, resp. e-mailem na: info@felipe.cz zašlete v cenném dopisu, nebo balíku na adresu:

FROGMAN s.r.o. - ID 1729 Peter Greša

Tř. 3. května 910

763 02 Zlín

Česká republika

Po zkontrolovaní zboží Vám do 14 dnů zašleme nazpět kupní cenu zboží převodem na účet.

Zboží musí být nenošené, nepoškozené a schopné dalšího prodeje. Odstranění visaček, cenovek a štítku je nepřípustné a takové zboží je považováno za používané. 

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje a zpracovává spotřebitelům poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 428/2002 Z. Z ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel používáním tohoto internetového obchodu souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Spotřebitel svojí registrací na internetovém obchodě www.felipe.cz souhlasí, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné k doručení zboží poskytnuté přepravci.

Povinnosti prodávajícího

(1) Při zásilkovém prodeji je prodávající povinen před uzavřením smlouvy na dálku současně s nabídkou zboží nebo služby spotřebiteli oznámit:


a) svou totožnost, trvalý pobyt a živnostenské oprávnění, pokud zásilkový prodej vykonává fyzická osoba, obchodní jméno a sídlo, pokud zásilkový prodej vykonává právnická osoba

 

b) popis zboží nebo služby,

c) cenu zboží nebo poskytnuté služby,

d) dodací podmínky a náklady na dodání zboží,

e) platební podmínky,

f) poučení o právech spotřebitele odstoupit od smlouvy,

g) cenu za použití prostředků komunikace na dálku, pokud se cena určuje jinou než základní sazbou,

h) lhůtu, během které je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny,

i) minimální lhůtu, na kterou je možné smlouvu uzavřít, pokud jde o smlouvu o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby, které se dodávají nebo vykonávají nepřetržitě nebo opakovaně.


(2) Při nabídce zboží nebo služby prostřednictvím telefonu je prodávající povinen oznámit svou identitu a obchodní záměr telefonátu už na začátku komunikace se spotřebitelem.


(3) Prodávající je povinen nejpozději v den dodání zboží nebo zahájení poskytování služby doručit spotřebiteli písemné informace, které mu poskytl podle odstavce 1 prostředky komunikace na dálku.

 

(4) Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli nejpozději v den dodání zboží nebo zahájení poskytování služby:

a) písemné informace o podmínkách a postupech při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy,

b) adresu prodávajícího, na které může spotřebitel uplatnit reklamaci nebo stížnost,

c) informaci o záruce a o servisních službách,

d) informaci o možnosti zrušení smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nebo na dobu delší než jeden rok.

(5) Odstavce 3 a 4 se nevztahují na služby poskytnuté prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud byly poskytnuty pouze jednou a provozovatel prostředku komunikace je zúčtoval na dálku; spotřebitel však musí mít možnost získat adresu prodávajícího, na které může uplatnit reklamaci nebo stížnost.

 

Výhrada omylů

Vyhrazujeme si právo na změnu technických, designových nebo jiných parametrů výrobků bez předešlého upozornění. Navzdory naší nejlepší snaze může dojít k omylu při technických, designových nebo jiných parametrech a vyobrazeních. Za tyto neneseme žádnou odpovědnost.


Získejte 5% slevu!

Přidejte se k odběru novinek a získejte 5% slevu na první nákup.

Neplatí na výprodejové položky.

Děkujeme za váš zájem!

Při první objednávce můžete uplatnit kód s názvem 5PERCENT.

Na Váš e-mail jsme poslali zprávu, ve které naleznete odkaz na potvrzení.